Giới thiệu chung Khoa Quản lý thị trường

Tên chính thức: Khoa Đào tạo, Bồi dưỡng công chức, viên chức
Quản lý thị trường
Tên tiếng Anh: Department of Training for Market Surveillance
1. Ngày thành lập: 30/10/2012
2. Quyết định thành lập: 555/QĐ-TCCBTTW
3. Điện thoại: 04.62840351
4. Email: khoaqltt@vitis.edu.vn

 

 Tên chính thức: Khoa Đào tạo, Bồi dưỡng công chức, viên chức

Quản lý thị trường

Tên tiếng Anh: Department of Training for Market Surveillance

1. Ngày thành lập: 30/10/2012

2. Quyết định thành lập: 555/QĐ-TCCBTTW

3. Điện thoại: 04.62840351

4. Email: khoaqltt@vitis.edu.vn

 

1. Chức năng:

 

Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Quản lý thị trường là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.

 

Đơn vị có chức năng thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và học viên khác trong lĩnh vực quản lý thị trường; tham mưu, giúp Ban Giám hiệu xây dựng các chương trình bồi dưỡng đối với ngành Quản lý thị trường; triển khai, thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong đơn vị và của Nhà trường khi được phân công.

 

2. Nhiệm vụ:

 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức Quản lý thị trường.

 

- Xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đối với ngành Quản lý thị trường; gắn đào tạo, bồi dưỡng với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội; chủ động, phối hợp với các cá nhân, tổ chức khoa học, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, các cơ quan, đơn vị khác trong và ngoài ngành theo đúng quy định nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong Khoa.

 

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, nghiên cứu, thực hiện đề tài khoa học do Hiệu trưởng giao.

 

- Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị giảng dạy, thực tập và nghiên cứu khoa học.

 

- Quản lý đề thi, kiểm tra, lập kế hoạch kiểm tra, thi ở Khoa, Tổ bộ môn. Quản lý, lưu trữ kết quả học tập, thực tập của học viên.

 

- Quản lý toàn diện các mặt giảng dạy, học tập, công tác chuyên môn của Khoa.

 

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Khoa; dự trù vật tư và các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho giảng dạy và học tập.

 

- Xây dựng và quản lý đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm chức, giảng viên thỉnh giảng, cán bộ, học viên thuộc Khoa theo phân công của Hiệu trưởng.

 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên thuộc khoa.

 

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt khoa học, hoạt động chính trị trong đơn vị và các hoạt động khác theo sự phân công của Nhà trường.

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Số lượt xem bài viết: 1291, Ngày cập nhật cuối cùng: 8/23/2016