Kết quả nghiệm thu các nhiệm vụ xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng năm 2016

Căn cứ Quyết định số 13666/QĐ-BCT ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2016, Ban Giám hiệu Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã giao cho Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Quản lý thị trường (Khoa QLTT) chủ trì thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu năm 2016

 

Căn cứ Quyết định số 13666/QĐ-BCTngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2016, Ban Giám hiệu Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã giao cho Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Quản lý thị trường (Khoa QLTT) chủ trì thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu như:

1. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ chống hàng giả và thực thi quyền sở hữu trí tuệ thuộc nhiệm vụ “Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu cho công chức Quản lý thị trường”.

2. Chương trình, tài liệu bồi dưỡngnghiệp vụ kiểm soát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và an toàn thực phẩm thuộc nhiệm vụ “Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu cho công chức Quản lý thị trường”.

3. Chương trình, tài liệu bồi dưỡngnghiệp vụ kiểm soát về lĩnh vực thương mại điện tử thuộc nhiệm vụ “Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu cho công chức Quản lý thị trường”.

4. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về xuất nhập khẩu thuộc nhiệm vụ “Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về xuất nhập khẩu”.

5. Chương trình, tài liệu bồi dưỡngkiến thức thanh tra chuyên ngành trên một số lĩnh vực của ngành Công Thương thuộc nhiệm vụ “Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức thanh tra chuyên ngành trên một số lĩnh vực của ngành Công Thương”.

Khoa QLTT đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý thị trường, xuất nhập khẩu và thanh tra ngành Công Thương thực hiện khẩn trương và nghiêm túc các nhiệm vụ được giao. Sau khi hoàn thành việc xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu, Khoa QLTT đã tổ chức nhiều buổi hội thảo tham vấn chuyên gia và hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở các nhiệm vụ kể trên.

Ngày 20 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số: 4937/QĐ-BCT về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ các chương trình, tài liệu bồi dưỡng năm 2016. Thực hiện Quyết định trên, trong các ngày 22, 24 và 28 tháng 12 năm 2016, Khoa QLTT đã bảo vệ thành công cấp Bộ các nhiệm vụ xây dựng và biên soạn 05 Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nói trên. Việc hoàn thành xây dựng, biên soạn các chương trình, tài liệu đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo,bồi dưỡng của Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương nói riêng và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức ngành Công thương nói chung./.

Số lượt xem bài viết: 999, Ngày cập nhật cuối cùng: 2/20/2017